Provizní systém New Travel.czObchodní podmínky provozovatele s dohodou o využívání provizního systému - affiliate - New Travel.cz

I. Všeobecná ustanovení o využívání Provizního systému - affiliate - provozovatele New Travel.cz s.r.o.

a) Vyplněním registračního formuláře a souhlasem s Provizními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel (dále jen 'uživatel') s podmínkami Provizního systému - affiliate - New Travel.cz s.r.o. v plném rozsahu a uzavírá tímto dohodu o spolupráci s provozovatelem, kterým je společnost

New Travel.cz s.r.o.

Truhlářská 1108/3
110 00 Praha - Nové Město
IČO: 27773809 DIČ: CZ27773809
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 51424
(dále jen 'provozovatel')

b) Provozovatel má bez předchozího oznámení právo tyto podmínky změnit. O změně bude informovat registrované uživatele emailem. Změněné podmínky jsou považovány za dohodnuté od okamžiku jejich uveřejnění.

c) Uživatel prohlašuje, že při registraci poskytnuté údaje k jeho osobě a adrese souhlasí, a že je plnoletý a plně způsobilý k právním úkonům.

d) Uživatel umístí na své stránky reklamu (bannery, ikonky, produktové boxy, textové odkazy, ...) poskytnutou provozovatelem za účelem propagace internetového prodeje zájezdů New Travel.cz. Provozovatel se zavazuje vyplatit uživateli provizi z každého obchodu realizovaného návštěvníkem, který přišel na stránky poskytovatele prostřednictvím stránky uživatele, což provozovatel identifikuje podle čísla uživatele umístěného v odkazu vedoucího ze stránky uživatele na stránku provozovatele a následným uložením tohoto čísla po dobu 30 dní v cookies návštěvníka.

e) Nesouhlasíli uživatel s nejnovější verzí podmínek, je povinen účast na využívání provizního systému provozovatele ukončit a to zrušením svého účtu přímo z portálu www.newtravel.cz/provizni-system/ nebo zasláním emailu provozovateli na proviznisystem@newtravel.cz s žádostí o ukončení spolupráce.

II. Provize a její výše 1,2 % z celkové konečné ceny zájezdu


a) Nárok na provizi uživateli vzniká, když návštěvník přejde prostřednictvím odkazu ze stránky uživatele na stránku provozovatele a nakoupí zde zájezd. Samotná provize je uživateli připsána až ve chvíli, kdy bude zájezd objednaný tímto zákazníkem uhrazen na účet provozovatele nebo uhrazena alespoň záloha za zájezd. Aktuální výše provize k vyplacení je uvedena v sekci Přehled provizí.

b) Provozovatel si vyhrazuje právo měnit výši provizí bez předchozího upozornění. Nová výše provizí je uživateli oznamována prostřednictvím emailu uvedeného při registraci a je také zveřejněna v sekci Jak to funguje a Obchodní podmínky.

c) Výše provize za zprostředkování prodeje zájezdu obchodem zapojeného do Provizního systému - affiliate - New Travel.cz se počítá 1,2 % z celkové konečné ceny cestovní smlouvy po uhrazení zálohy za zájezd nebo celé částky zákazníkem.

d) Vyúčtování provizí se provádí na základě žádosti uživatele maximálně 1x měsíčně.

e) Minimální částka pro vyplacení provize je 500 Kč.

f) Celková částka provize k vyplacení je oznámena uživateli na stránkách Provizního systému New Travel.cz v sekci Přehled provizí. Poskytovatel poukáže tuto částku na účet uživatele. Za účelem úhrady provize je uživatel povinen sdělit při žádosti o vyplacení provize číslo účtu, kam má být provize zasílána.

g) Provozovatel umožní uživateli přístup do on-line Provizního systému New Travel.cz, kde si může zkontrolovat výši provize a stavy objednávek.

h) Z nezaplacené nebo zákazníkem stornované objednávky se provize nevyplácí.

II. Vyplacení provize

a) Fyzická nebo právnická osoba - podnikatelský subjekt s IČ. Provize je vyplacena na základě vámi vystavené faktury. Fakturu zašlete na email proviznisystem@newtravel.cz. Provize vám poté bude zaslána na váš účet uvedený při registraci.

b) Nepodnikající osoba - provize vám bude vyplacena na základě dopisu, ve kterém uvedete své registrační údaje, výši provizí. Můžete taky využít formulář Žádost o vyplacení provize. Dopis zašlete na email proviznisystem@newtravel.cz. Provize vám poté bude zaslána na váš účet uvedený při registraci.

IV. Práva a povinnosti uživatele

a) Uživatel se zavazuje provozovat internetové stránky, na nichž bude umístěna reklama internetového prodeje zájezdů New Travel.cz v www.newtravel.cz/provizni-system/ v souladu s platnou právní úpravou a příslušnými společenskými standardy. Uživatel prohlašuje, že je jedinou osobou, která je oprávněna provozovat internetové stránky, na nichž je umístěna reklama na internetový prodej zájezdů New Travel.cz a vlastní všechna potřebná oprávnění nebo licence vztahující se k obsahu a podobě těchto internetových stránek. Uživatel je sám zodpovědný za obsah a odkazy na svých stránkách.

b) Poskytnutá reklamní grafika je chráněna autorským zákonem a smí být použita pouze v nezměněné formě a pouze k propagaci internetových obchodů zapojených v www.newtravel.cz/provizni-system/. Uživatel nesmí používat jinou grafiku provozovatele než tu, která je k tomu určena na webu www.newtravel.cz/provizni-system/ – nesmí používat například grafiku z e-shopů provozovatele (vyjma obrázků produktů). Také nesmí ve svých webech přímo zobrazovat web provozovatele – například ve frames. Uživatel se zavazuje používat pouze aktuální grafiku zobrazující aktuální nabídku provozovatele.

c) Uživatel souhlasí s archivací jím poskytnutých osobních údajů, které budou využity jen v souvislosti s provozem www.newtravel.cz/provizni-system/ a souhlasí se zasíláním obchodních sdělení provozovatele.

d) Přísně zakázáno je zasílání nekalé reklamy (spamu) prostřednictvím diskusních skupin, sociálních sítí (např. facebook.com), e-mailových zpráv, SMS, faxu nebo pošty jakožto i ostatních telekomunikačních prostředků. Uživatel se zavazuje, že jeho internetová stránka neobsahuje žádný materiál nebo odkaz na něj, který je nezákonný, poškozuje autorská práva, práva k ochranným známkám a patentům, obchodním jménům a právům souvisejícím. Uživatel je povinen nepodniknout nic, co by poškozovalo dobré jméno provozovatele.

e) Uživatel nesmí na svých stránkách uvádět jiné prodejní ceny produktů než ty, které jsou uváděny na e-shopech provozovatele.

f) Uživatel nesmí používat provizní systém v PPC systémech jako je Sklik nebo Google Adwords z možného důvodu vzniku porušení podmínek provozování těchto služeb uvedených na https://adwords.google.com/support/aw/bin/answer.py?hl=cs&answer=14179 a na http://napoveda.sklik.cz/cz/inzeraty/obecna-pravidla/.

g) Dozví-li se provozovatel o protiprávním jednání uživatele, jak je rámcově uvedeno výše v bodě d), případně jiném protiprávním jednání uživatele, poškozujícím provozovatele či třetí osoby, je provozovatel oprávněn pozastavit uživateli vyplácení provizí až do řádného vyšetření celé záležitosti, v případě hrubého porušení povinností pak okamžitě ukončit veškerou spolupráci s provizním partnerem se zrušením provizního účtu. V případě podstatného a závažného porušení povinností uživatelem, dosahující intenzity trestného činu, přečinu či přestupku pak poskytnout všechna známá osobní data uživatele příslušným orgánům, činným v trestním či přestupkovém řízení.

V. Doba trvání, ukončení spolupráce

a) Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.

b) Provozovatel Provizního systému - affiliate - New Travel.cz je oprávněn od dohody odstoupit okamžitě v případě, že uživatel poruší některou z povinností uvedených v této dohodě.

c) Tato dohoda obsahuje veškerá ujednání smluvních stran ohledně předmětu smlouvy. Vedlejší ústní dohody nebyly uzavřeny. Změny nebo doplňky této smlouvy jsou účinné pouze tehdy, pokud byly přijaty v písemné podobě.

Přihlášení

jméno
heslo
 
zaregistrujte se zapomenuté heslo

Nevíte si rady?

Náš poradce je Vám k dispozici...

proviznisystem@newtravel.cz

Skandální Last Minute SLEVY až 43% [více]

Skandální Last Minute SLEVY až 43% [více]

SLEVA až 25% na zájezdy do Turecka [více]

SLEVA až 25% na zájezdy do Turecka [více]

Do Egypta s báječnou SLEVOU! [více]

Do Egypta s báječnou SLEVOU! [více]

Zobrazit všechny akce